Vedtægter 


§ 1

Navn og hjemsted

1) Foreningens danske navn er Dansk Kirke i Sydfrankrig (D K S). Foreningens franske navn er Eglise Evangélique Luthérienne Danoise de la Côte d´Azur (E E L D C A). Den omtales herefter som kirken. 

2) Kirken er stiftet i 1978 under navnet Dansk-Norsk Kirkekomité, siden Eglise Danoise et Norvégienne de Nice-Cote d´Azur og herefter Den Danske Kirke i Nice – Côte d´Azur.

3) Kirkens adresse er præstens kontoradresse i Frankrig, subsidiært kirkekomitéformandens privatadresse i Frankrig.

4) Kirken er underlagt de franske foreningslove af 1. juli 1901 og 9. december 1905 samt tilsluttet Danske Sømands- og Udlandskirker (DSUK). 

5) Kirken har virke i området Provence-Alpes-Côte d´Azur samt fyrstendømmet Monaco.

6) Værneting er Nice.

§ 2

Formål

1) Kirken har til formål at afholde gudstjenester og foretage kirkelige handlinger på evangelisk-luthersk bekendelsesgrundlag således som i Den danske Folkekirke. Desuden har kirken til formål at forestå andre former for kirkeligt arbejde og dertil knyttede aktiviteter. 

2) Formålet er ikke-økonomisk.

§ 3

Menighed og medlemsforhold


1) Menigheden består af medlemmer af kirken.

2) Enhver, som er døbt med den kristne dåb, som søger kirken, og som anerkender det grundlag, ud fra hvilket Den danske Folkekirke arbejder, hører til menigheden og betragtes som medlem heraf.

3) Ingen medlemmer hæfter personligt for kirkens forpligtelser.

§ 4

Økonomiske forhold


1) Kirkens regnskabsår er kalenderåret.

2) For kirkens forpligtelser hæfter alene dens formue.

3) Kirkens indtægter fremkommer gennem den årlige indsamling af bidrag hos menighedens medlemmer, ved kollekter, ved gaver, ved fondsgaver, ved arv og eventuelt ved afholdelse af overskudsgivende arrangementer.

4) Kirkens indtægter anvendes til kirkens drift og til eventuelle henlæggelser.

5) Kirkens formue må ikke anvendes til nogen privat fordeling til menighedens medlemmer.

§ 5

Generalforsamling


1) Generalforsamlingen er kirkens højeste myndighed, idet bestemmelser fra DSUK, Den danske Folkekirke samt de franske foreningslove skal overholdes.

2) Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts eller i april måned.

3) Kirkekomiteen forestår indkaldelse til generalforsamling med mindst 21 dages varsel. Indkaldelsen finder sted gennem kirkens publikation og/eller på kirkens hjemmeside.

4) Indkaldelsen skal indeholde angivelse af dagsorden, revideret regnskab for det afsluttede regnskabsår samt budget for det næste regnskabsår.

5) Generalforsamlingen ledes af en dirigent.

6) En generalforsamling kan kun træffe beslutninger i spørgsmål, der er optaget på dagsordenen. Ændringer under en generalforsamling af indkomne forslag kan ske med tilslutning af forslagsstilleren, hvis ændringer efter dirigentens skøn ikke forandrer forslagets ide og karakter. Modforslag eller ekstraforslag kan ikke fremsættes til afstemning.

7) Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være modtaget af præsten eller af kirkekomiteens formand inden udgangen af januar måned.

8) Afstemningsmetoden fastsættes af dirigenten. Dog kan mindst fem tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer forlange skriftlig afstemning.

9) Generalforsamlingen kan vedtage at yde et økonomisk bidrag til et formål, som har relevans for kirken, såfremt forslaget fremgår af dagsordenen.

10) Dagsordenen skal indeholde mindst følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning om kirkens arbejde i det forløbne år og fremlæggelse af planer for kirkens virke i det kommende år.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Budgetgennemgang.
5. Valg af medlemmer til kirkekomiteen.
6. Valg af suppleanter til kirkekomiteen.
7. Valg af revisor.
8. Behandling af indkomne forslag.
9. Eventuelt.

11) Stemmeret på generalforsamlingen har de medlemmer af menigheden, som er myndige, samt har principal eller sekundær bolig i Sydfrankrig og som i det forrige kalenderår har ydet økonomisk støtte til kirken gennem den årlige indsamling. Der kan stemmes ved personligt fremmøde eller ved fuldmagt på generalforsamlingen. Dog kan hvert stemmeberettiget medlem kun medbringe fem fuldmagter.

12) Alle afstemninger afgøres ved simpel stemmeflerhed, jvnf. dog §§ 9 og 10. Stemmelighed medfører bortfald. 

§ 6

Ekstraordinær generalforsamling 


1) Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når kirkekomiteen finder det påkrævet, eller når mindst 20 stemmeberettigede medlemmer af menigheden overfor præsten eller kirkekomiteens formand fremsætter skriftlig begæring derom med angivelse af forhandlingsemne. I sidste tilfælde skal generalforsamlingen indkaldes senest 1 uge efter begæringens modtagelse og med 21 dages varsel.

2) Alle afstemningsregler er som ved ordinær generalforsamling, jvnf. § 5.

§ 7

Kirkekomiteen 


1) Kirkekomiteen leder kirkens daglige arbejde til gavn for menighedens liv og vækst. Den består af højest 8 medlemmer samt to suppleanter foruden præsten, der er selvskreven som medlem. DSUK kan besætte 1 af Kirkekomiteens pladser.

2) Valgbar til kirkekomiteen er ethvert medlem, der har stemmeret jf. § 5 stk. 11

3) Kirkekomiteen forestår udsendelsen af en publikation til medlemmer og til andre interesserede. Kirkekomiteen bestyrer desuden en elektronisk hjemmeside.

4) Medlemmer af kirkekomiteen og to suppleanter vælges for to år ad gangen på generalforsamlingen, således at halvdelen afgår hvert år. Genvalg kan finde sted. Det tilstræbes, at kirkekomiteens sammensætning i videst muligt omfang afspejler medlemmernes geografiske tilhørsforhold, dog skal mindst halvdelen have domicil i Sydfrankrig herunder formand og næstformand. Kirkekomiteen konstituerer sig selv umiddelbart efter hver ordinær generalforsamling med formand, næstformand, sekretær, kasserer samt repræsentant til DSUKs repræsentantskab.

5) Kirkekomiteen fastsætter selv sin forretningsorden. 

6) Kirken tegnes i juridiske og økonomiske anliggender af præsten, kirkekomitéformanden og yderligere et medlem af komiteen i forening. Kirkekomiteen kan meddele prokura i konkrete anliggender.

7) Ingen medlemmer af kirkekomiteen hæfter personligt for kirkens forpligtelser.

8) Køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt eventuel leje af præstebolig kræver godkendelse af DSUK.

9) På møderne træffes afgørelse efter simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

10) Der føres protokol ved generalforsamlinger og kirkekomitemøder, protokollen er tilgængelig for alle medlemmer af kirken. Referat fra generalforsamlingen offentliggøres senest tre måneder senere i kirkens publikation og/eller på dens hjemmeside.

§ 8

Præstevalg 


1) Ved valg af præst har kirkekomiteen indstillingsret. Udnævnelse foretages af DSUK på baggrund af kirkekomiteens indstilling. Det samme gælder for andre udsendte medarbejdere. Løn til præst og til andre udsendte medarbejdere fastsættes og afregnes af DSUK, idet de ansatte til enhver tid er undergivet de sædvanlige bestemmelser, der gælder for DSUK´s medarbejdere.

§ 9

Vedtægtsændinger 


1) Ændringer af disse vedtægter kan foretages på en generalforsamling, når forslaget er på dagsordenen, og forslagets ordlyd er bekendtgjort mindst 21 dage før generalforsamlingen. Bekendtgørelse kan ske gennem kirkens publikation og/eller på kirkens elektroniske hjemmeside.

2) Vedtagelse kræver, at mindst 3/4 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. Vedtægtsændringer skal godkendes af DSUK, før de får gyldighed.

§ 10 

Opløsning


1) Kirken kan kun opløses, hvis dette vedtages på en ordinær generalforsamling med mindst ¾ flertal og dernæst bliver bekræftet på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling. 
På den ekstraordinære generalforsamling skal beslutningen vedtages af mindst ¾ af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer.

2) I tilfælde af opløsning tilfalder eventuel formue og ejendele DSUK.

Nærværende vedtægter er vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling i Beaulieu-sur-Mer den 8. november 2015.