Udgivet søn d. 26. maj 2019, kl. 15:17

Her kan du læse den fulde udgave af referatet af generalforsamlingen 2019 (en forkortet udgave findes i kirkenyt nr 202 side 8-10)

Referat af Kirkens generalforsamling 2019

Søndag den 31. marts 2019 kl. 14.20  deltog 26 medlemmer af Den danske Kirke i Sydfrankrig i den årlige generalforsamling i St. Michael's Church i Beaulieu sur Mer. 

Generalforsamlingen blev budt velkommen af kirkekomiteens formand Jesper Bitsch. 

Punkt 1. Valg af dirigent 

Max Ulrik Klinker blev valgt til dirigent med applaus. Dirigenten takkede for valget, og imødeså en god og saglig generalforsamling. 

Det blev konstateret, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og at dagsorden og regnskab var rettidigt fremsendt. 

Dirigenten kunne således konstatere, at alle formalia var overholdt og at generalforsamlingen dermed var beslutningsdygtig og i overensstemmelse med vedtægterne.

Punkt 2. Beretning om kirkens arbejde.

Pastor Niels Grymer (NG) berettede om den kirkelige virksomhed i de sidste 12 måneder. Han takkede også for den fine modtagelse, som han og Ida har fået af meningheden og kirkekomiteen.

Kirkekomiteens formand Jesper Bitsch (JB) berettede om de mest markante aktiviteter i det forgange år. Heriblandt var jo processen med ansættelse af en ny præst (vi havde 9 kandidater at vælge blandt); festligholdelse af vores 40 års jubilæum; afsked med Carl Bjarkam og indsættelse af Niels Grymer; afholdelse af julebasar med en ændret ledelsesform; og naturligvis en lang stribe nye samt kendte gengangere af aktiviteter og møder. JB afsluttede med at takke de mange frivillige, som er Kirken en tro støtte.

Beretningerne blev taget til efterretning.    

Årsberetningerne bliver trykt i Kirkebladet for maj 2019 og kan ligeledes læses på kirkens hjemmeside www.eglisedanoise.org

Dirigenten inviterede forsamlingen til at stille spørgsmål til beretningerne.

Blandt spørgsmålene kom der fra Sonja Friis: om vi har fået bestilt de samme lokaler til julebasaren 2019? Hvortil svaret var JA!  

Punkt 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Det reviderede regnskabet blev fremlagt af kirkens kasserer Hans Janus, som indledte med at sige, at 2018 var et usædvaneligt år på grund af præsteskiftet: lønomkostningerne er faldet, men til gengæld var der en række udgifter: bl.a. til vedligeholdelse og omdannelse af præsteboligen fra ”et privat hjem”, til en bolig, som stilles til rådighed for deltidspræsten, og derved skal udstyres. Vi modtog imidlertid også i den forbindelse nogle fine gaver fra danske virksomheder i området.

Derpå bidrog HJ med uddybende forklaringer til de enkelte punkter. 

2018 regnskabet har givet et underskud på 6.838,96 €, med to hovedårsager: dels modtog vi færre gaver end forventet, og dels gav årets julebasar et mindre overskud (13.712,95 €) end normalt (der var budgetteret med 20.000 €). Julebasarens indtægter var næsten på højde med forrige år, men overskuddet mindre:

Der var to hovedårsager hertil: dels var der mulighed for at indkøbe julepynt og andre uforgængelige objekter engros, hvoraf restlageret kan sælges næste år (men jo øgede 2018 udgifterne). Dels var forløbet af julebasaren ganske anderledes: i de sidste 10 år har Carl Bjarkam været primus motor på julebasaren, hvorved én person holdt tøjlerne, mens det i 2018 var op til hele kirkekomiteen. Ganske vist havde vi haft flere møder med CB for at nedskrive en ”drejebog” for julebasaren, men der var nogle områder, som må forbedres. Således har KirkeKomiteen nedsat et udvalg til at styre økonomien for julebasaren 2019, så der igen bliver centralisering af de økonomiske beslutninger.

HJ præciserede, at vi er meget afhængig af en god julebasar, hvilket kirkerådet bl.a. vil sikre ved benytte kirkens nye software ChurchDesk til at nå flere potentielle deltagere og gentage sidst års succes med en “Flyer” for julebasaren på dansk og fransk som kan distribueres ved sæsonens begyndelse. Desuden vil kirkerådet arbejde på, at få endnu flere franskmænd og udlændinge til at gæste basaren.

Dirigenten konstaterede, at regnskabet var godkendt.

Som retningslinje udbeder kirken sig et honorar på 500 € for bryllupper, mens man generelt opfordrer familierne til at give et bidrag i forbindelse med begravelser, konfirmation og dåb, afhængig af formåen.

Sven Vaa mener at en vielse bør koste 750 € og dåb og konfirmation 300 €.

Lis Jønsson ytrede i forbindelse med en diskussion om gaver og bidrag, at hun ikke mener, der bør være kontingent til kirken, udelukkende frivillige bidrag.

HJ forklarede, at vi vil indføre en mulighed for årligt gentagne bidragsydelser via bankoverførelse, således at menighedsmedlemmer selv kan vælge beløbet, men omvendt ikke glemmer at betale.

Der blev spurgt om vi modtager tilskud fra DSUK?   I de senere år har vi modtaget tilskud fra DSUK. Dette fortsætter, men på en ændret måde, idet den nye præsteløsning fritager os fra at betale en præsteløn. I stedet betales præstens diæter og rejser af DSUK, som også yder et kontant tilskud på 14.000 DKK til boligens forbrugsafgifter.

Et andet spørgsmål drejede sig om kirkeboligen, hvortil der blev svaret, at vi ikke påtænker at sælge kirkeboligen, for det er den bedste økonomiske og praktiske løsning i dag. Hvis vilkårene ændres, tager vi det op til fornyet overvejelse.

Der blev spurgt om herfra flyttede danskere, som nu er bosat i Danmark, kan sende deres kirkeskat hertil? Dertil er svaret nej: hvis man bor og betaler kirkeskat i DK, kan man ikke overflytte den til Frankrig. 

Punkt 4. Fremlæggelse af budget    

HJ fremlagde budgettet for 2019 og konstaterede at kirken på nuværende tidspunkt kun har modtaget gaver på cirka halvdelen af, hvad man normalt til dags dato plejer at indhente. 

Der budgetteres med et samlet overskud for 2019 på 12.000 EUR.

Punkt 5.  Valg af medlemmer til kirkekomiteen:

Følgende medlemmer var på valg: Jesper Bitsch, Susanne Forsman-Hey, Elsebeth Lamare, Chalotte Kristensen samt Birgit Gottlieb. Sidstnævnte har ikke ønsket genvalg pga. tilbageflytning til Danmark.

Dertil blev følgende valgt til kirkekomiteen: Sven Vaa. Præsten er selvskrevet medlem af kirkekomiteen. 

Kirkekomiteen konstituerer sig ved det førstkommende møde. 

Punkt 6. Valg af suppleanter til kirkekomiteen :

Som suppleant valgtes: Helle Bjerregaard.

Punkt 7. Valg af revisor

Jens Vestergaard blev genvalgt som revisor. 

Punkt 8. Forslag:

Ingen indkomne forslag.

Punkt 9. Eventuelt

Der var ingen kommentarer, hvilket dirigenten tog som et udryk for menighedens tilfredshed med kirkekomiteen, som blev takket. 

Kirkekomiteen takkede Birgit Gottlib for hendes indsats gennem mange år i Kirkekomitteen. Jens Vestergaard blev også takket for hans arbejde som revisor.

Til slut takkede dirigenten forsamlingen for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

JB takkede dirigenten for en professionel og smidig gennemførelse af generalforsamlingen. 

Til slut takkede JB for fremmødet  til generalforsamlingen.

Generalforsamlingen afsluttedes kl. 15.16

Jesper Bitsch, Formand         Max Ulrik Klinker , Dirigent        

 Susanne Forsman-Hey, Referent    

Kategorier Aktuelt